Samarbeidsutvalget

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter med vara. De blir valgt på foreldremøtet om høsten. Foreldrerepresentantene er  Silje Guldberg og Guro Øydgard. Vara er Karianne Grønbech og Aase Kristine Lundberg.Det er to ansatterepresentanter som er Gerd ELi Maubach og Cecilie Isaksen. Daglig leder er møteleder og sekretær. Foreldrerepresentantene er foreldrene talsrør i barnehagen og alle foreldre kan henvende seg til en av dem hvis de ønsker å få tatt opp saker i Samarbeidsutvalget. Vi har minimum 2 møter i året.

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html